Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Gävle Schackallians

Datum: 2023-04-17
Tid: kl 18.00.
Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle

Välkomna!

Fredrik Åkerlund
Ordförande

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
  – Ekonomisk berättelse
  – Övrig verksamhet (Här önskar styrelsen få medlemmarnas syn på gruppsystemet i klubbmästerskapet.)
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Verksamhetsplan
 10. Val av två styrelseledamöter på två år
 11. Val av två revisorer på ett år
 12. Val av turneringsledare med ansvar för ELO-registrering
 13. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år
 14. Fastställande av medlemsavgift 2024
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande

Alla betalande medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Inbjudan till öppna klubbmästerskapet 2023 i Gävle Schackallians

Klubbmästerskapet är denna gång, på försök, lite annorlunda upplagt än tidigare. Detta enligt beslut på medlemsmötet 15 augusti 2022. Deltagarna kommer att delas upp i två grupper (A och B) eller, om 24 eller fler spelare deltar, tre grupper (A, B och C) efter sin ranking i januari 2023. I grupperna tillämpas Bergers system (alla mot alla) där så är möjligt, annars Schweizer. Turneringen omfattar sju ronder.

Den som vill vara med i klubbmästerskapet ska anmäla sig med e-post till gavleschackallians@gmail.com senast måndag 23 januari. Lottning sker tisdag 24 januari.

Spelplan

Rond 1 30/1
Rond 2 6/2
Uppehåll 13/2
Rond 3 20/2
Rond 4 27/2
Uppehåll 6/3
Rond 5 13/3
Rond 6 20/3
Uppehåll 27/3
Rond 7 3/4

Den som eventuellt inte kan spela en rond på ordinarie datum, kan göra det de datum då det är uppehåll.

Med vänlig hälsning
styrelsen